Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit -hinnasto

Psykologinen tutkimus, suppea     700e (+ toimistomaksu )

Esimerkiksi kouluvalmiustutkimus tai oppimisvaikeustutkimus, selvitetään lapsen kognitiivinen taso eli opilliset valmiudet: kielelliset taidot, näönvarainen päättelykyky, työmuisti sekä tiedon prosessointinopeus. Lisäksi kartoitetaan erityisiä oppimisvaikeuksia, kuten esim. lukivaikeutta.

Hinta sisältää lausunnon.

Psykologinen tutkimus, laaja            1140e (+ toimistomaksu )

Suppean tutkimukset lisäksi selvitetään lapsen sosioemotionaalisen kehityksen taso ja tilanne haastatteluiden avulla. Laajan tutkimuksen avulla voidaan kartoittaa myös neuropsykiatristen häiriöiden, esim. ADHD, autisminkirjon häiriöt, mahdollisuutta.

Hinta sisältää lausunnon.

Hoidolliset vuorovaikutusarvioinnit        300e (+ toimistomaksu )

Suppea (videointi ja 2 hoidollista palautekeskustelua) : (Marschak Interaction Method (MIM) on puolistrukturoitu ja videoitu perheen vuorovaikutussuhteiden havainnointiväline. Havainnoin perusteella voidaan vanhempi-lapsisuhteesta arvioida yleisellä tasolla vanhemman kykyä jäsentää ja ohjata lapsen toimintaa kehitykseen sopivilla tavoilla, sekä vanhemman kykyä ylläpitää myönteistä tunneyhteyttä lapseen ja motivoida lasta positiivisin keinoin mukaan yhteiseen toimintaan. Lapsen osalta arvioidaan kykyä aitoon, vastavuoroiseen yhteistyöhön sekä halua myönteisten tunneyhteyden säilymiseen vanhemman kanssa. )

Vuorovaikutusarviointien ja palautekeskustelujen luonne on aina hoidollinen. Menetelmän avulla voidaan lyhyessä ajassa havainnollistaa ja löytää perheen välisestä vuorovaikutuksesta elementtejä, joita muuttamalla perheen vuorovaikutus helpottuu.